Od kontrade do kontrade

EN HR

Božena Končić Badurina

Od kontrade do kontrade

Program Naprijed Avanti!

“Od kontrade do kontrade” umjetnička je akcija koju je Božena Končić Badurina izvela kao zajednički rad s mještanima Svetvinčenta. U ostvarenju svoje zamisli umjetnica se poslužila strategijom neposredne suradnje s mještanima pri čemu su joj oni povjerili dio svoje privatnosti ispričane u kontekstu urbaniteta mjesta, arhitektonskih ili emotivnih toponima za koje su vezani osobnim uspomenama ili pak aktualnim životnim razlozima. Njihovi su iskazi sada dostupni u grafičkoj mapi i na web stranici, te su namijenjeni su sumještanima, znancima i prijateljima kao i svim dobronamjernim posjetiteljima Svetvinčenta. Priča o mjestu i njegovim ljudima umjetničin je prilog ispisivanju drugačije, neformalne povijesti mjesta iz perspektive nevidljivih (skrivenih) životnih sudbina koje službena povijest najčešće zanemaruje.

Šećući s mještanima umjetnica je bilježila smjerove kretanja, dokumentirala razgovor te fotografirala motive koje je koristila kao predložak za crteže. Kao njihova suputnica na svakodnevnom rutinskom kretanju kontradama Svetvinčenta od domova do svakodnevnih odredišta, dućana, posla, kafića, škole, igrališta ili šume, umjetnica je pratila i bilježila životne priče i anegdote koje su izvirale putem. Gotovo neprisutna, zanemarujući vlastitu percepciju i doživljaj, otvorila je prostor sugovornicima i bilježila drugačije poglede na Svetvinčenat kako za one koji mjesto tek upoznaju, ali drugačijeg i za one čiji je to životni prostor, da ga drugačijeg dožive, osjete i zapamte.

Na ovoj web stranici koju su u bliskoj suradnji s umjetnicom izradili dizajner Jan Pavlović i programer Nikola Greiner, završni rezultat umjetničkog procesa, izvorno namijenjen za grafičku mapu, sada je moguće pretraživati i u digitalnom obliku. Profili svih sedam sudionika aktiviraju se pretraživanjem interaktivnog plana Svetvinčenta, a mogu se iščitavati kao jedinstvene priče odabirom koloristički kodiranih ruta koje odgovaraju svakom od sudionika, ili nasumičnim odabirom numeriranih motiva proizašlih iz njihovih iskaza. Različiti sugovornici, različite životne priče i dnevne rutine uvjetovale su različite sklopove boja što sve ocrtava posebnost svakog od sugovornika, a nama promatračima omogućilo je da njihove živote sada promotrimo iz njihova očišta.

Maša Milovac, Tihomir Milovac / 2022.

Božena Končić Badurina

Od kontrade do kontrade

Programme Naprijed Avanti!

“Od kontrade do kontrade” is an artistic action performed by Božena Končić Badurina together with the residents of Svetvinčenat. In the realisation of her idea, the artist’s strategy was to collaborate directly with the locals, who shared with her a private part of their life in the context of the town’s urban features, architectural or emotional toponyms they are attached to through personal memories or current life aspects. Their testimonies are now available in the form of a graphic map and website, and are intended for their fellow residents, acquaintances, and friends, as well as all benevolent visitors of Svetvinčenat. The tale of the town and its residents is the artist’s contribution to writing a different, informal town history from the perspective of invisible (hidden) personal destinies that history usually disregards.

Walking with the residents, the artist mapped the routes they took, recorded their conversations, and took photographs of motives she then used as a base for her drawings. As a companion on their everyday routes through the streets of Svetvinčenat, from their homes to day-to-day destinations, the store, workplace, café, school, playground or the forest, the artist followed and recorded life stories and anecdotes that emerged along the way. Inconspicuous, leaving her own perception and experience behind, she gave room to her interlocutors and recorded alternative views of Svetvinčenat for those getting to know the place, but also for the people who live there – to perceive it, feel it, and remember it in a different way.

This website, developed in close collaboration of the artist, designer Jan Pavlović, and developer Nikola Greiner, is the final outcome of the artistic process, originally intended as a graphic map, now searchable in digital format. The profiles of all seven participants are activated by searching the interactive map of Svetvinčenat and may be read as unique testimonies by selecting the colour-coded routes corresponding to each participant, or by randomly selecting numbered motifs derived from their testimonies. Different interlocutors, different life stories and daily routines have resulted in different colour sets, reflecting the uniqueness of each interlocutor, enabling us, as observers, to view their lives from their own point of view.

Maša Milovac, Tihomir Milovac / 2022